SDA’s årsmøde 2016 i Faaborg

Skrevet af Niels Bødker Thomsen.

Fig. 2

Formand Jan Andersen bød velkommen til SDA’s seksogtyvende årsmøde, denne gang på museet ”Den gamle Gaard” i Faaborg (fig. 1). Solen skinnede, det var den 1. maj, og det rungede i museets lokaler da mere end 30 glade deltagere sang Amatørernes slagsang med Eigil Nikolajsen som veloplagt forsanger. Et blik på deltagerlisten viste at alle deltagere var fra Sjælland og Fyn! Man kan forstå at der ikke var mødt deltagere fra det fjerne Bornholm, men hvorfor var der ikke repræsentanter fra de jyske amatører til stede?
Museumsinspektør Peter Thor Andersen fra Øhavsmuseet blev enstemmigt valgt som ordstyrer.

Årsmødet

Formanden redegjorde i sin korte beretning blandt andet for det vellykkede Jubilæumsår og takkede alle der havde medvirket, især ved udgivelsen af Jubilæumsbogen. Her fik Suzanne Barry og Benny Staal en særlig tak for deres indsats. Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller bemærkninger.

Kasserer Karsten Pedersen gennemgik regnskabet, som viste et underskud på 8.204 Kr. som kunne forklares ved udgifter til Jubilæumsbogen og et udvidet nummer af Fund&Fortid på ekstra 20 sider. SDA har et lager af forskellige arkæologiske bøger, herunder Jubilæumsbogen. Det blev fra salen foreslået at sænke bogpriserne og satse på at få solgt bøgerne. Det reviderede regnskab blev herefter godkendt. Kassereren gennemgik herefter et forslag til budget for 2016, med uændret kontingent og abonnementspris for Fund&Fortid og med samme aktivitetsniveau som i 2016. Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

Formanden gennemgik en handlingsplan for 2016. Her vil bestyrelsen overveje SDA’s rolle som eventuelt forum for amatørdetektorarkæologien inspireret af en artikel i dette nummer af Fund&Fortid skrevet af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at gennemføre et Jyllandstræf. SDA er inviteret til 50-års-jubilæum hos Sønderjyllands Amatørarkæologer, og vi glæder os til at deltage. Efter årsskiftet var der 40% restancer, og omkostninger til porto i forbindelse med rykkerbreve er så høje at SDA vil undersøge muligheden for at etablere en betalingsserviceordning. Ofte oplever bestyrelsen ukendskab til SDA, hvor SDA burde være kendt. Derfor vil bestyrelsen overveje hvordan SDA kan blive mere synlig, og det blev foreslået at alle SDA-medlemmer og museer medvirker. Bulgariensturen til efteråret vil blive gennemført, og der er 28 tilmeldt. Sjællandstræffet i Osted finder sted søndag den 2. oktober, men temaet er endnu ikke fastlagt.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev Jørgen Jensen fra Kalundborg Arkæologiforening valgt, og som nye suppleanter blev arkæologistuderende Severin Tobias Mortensen og arkæolog Benny Staal valgt. Den nye bestyrelses sammensætning fremgår herefter som vist i Fund&Fortids persongalleri. Formanden takkede Niels Ishøj Christensen for hans store arbejde i bestyrelsen og for Fund&Fortid.

Årets Arkæolog 2016

Museumsinspektør ved Nationalmuseet Peter Vang Petersen blev med meget stort bifald udnævnt til Årets Arkæolog 2016 og fik det meget flotte fad der traditionen tro følger med udnævnelsen (fig. 2). Formanden fremhævede at udnævnelsen var særdeles velfortjent. Det er sjældent at der udnævnes en ikke-amatør, men her er en person der af sit fulde hjerte elsker arkæologien, og som altid har påskønnet og bakket op om amatørernes arbejde. Peter Vang Petersen takkede for den store ære: ”Jeg er amatør af hjertet og vil altid være det, og jeg er lykkelig for at kunne arbejde i Danmark hvor samarbejdet mellem amatører og professionelle foregår på bedste vis og har en lang tradition, et forhold der misundes i mange lande. Danmark er et arkæologisk smørhul. Jeg har altid talt godt om SDA, SDA er nødvendig! ”, takkede den nyudnævnte Årets Arkæolog.

Hvordan afhjælpes Danefæpuklen?

Peter Vang Petersen gennemgik som dagens første foredragsholder et indlæg med titlen ”Hvordan afhjælpes Danefæpuklen og andre museale registreringsproblemer?”. Kort fortalt foreslog Peter Vang Petersen at der lægges mere kompetence og hermed mere arbejde og ansvar ud til finderne af genstande. I denne forbindelse skal finderne udarbejde en registrering i form af en digital fundliste med genstandsbestemmelse og gode billeder, der sendes til det relevante lokalmuseum. På dette grundlag kan lokalmuseet bedømme fundet, og Nationalmuseet kan på grundlag af fundlisten forhåndsbedømme fundet og bede om fremsendelse af udvalgte fund til danefæbedømmelse. Peter Vang Petersen henviste flere gange til Arkæologisk Forening Harja’s hjemmeside (www.harja.dk) med mange gode eksempler og med ros til foreningens eksemplariske samarbejde med Odense Bys Museer. Der blev ikke lagt skjul på at der mangler ressourcer på museerne, og at amatørerne og museerne i denne forbindelse kan hjælpe hinanden. Meget forståeligt var der efter foredraget en god og livlig debat. Herfra skal kun fremhæves at Peter Vang Petersen mente at der burde gælde samme regler for amatørers undersøgelser og fund fra havbunden som ovenfor omtalt for fund på landjorden. Blot skulle man være bevidst om at når der er tale om fund fra havbunden, gælder der andre regler for opsamling og håndtering af fundene, der som oftest er skrøbelige og mere truede af havets nedbrydning. Der blev udtalt bekymring for om amatørerne kunne klare denne ”professionalisering” i forbindelse med registrering af fund. Her udtrykte Peter Vang Petersen stor tillid til amatørerne og mente at amatørerne måtte og kunne hjælpe hinanden, og at det kunne være en god idé med kurser i typologi og behandling af genstande, for eksempel i SDA-regi og i samarbejde med museerne.

Tissø som magtcenter i germansk jernalder og vikingetid

Efter en frokostpause og en interessant rundvisning omkring museet af museumsinspektør Peter Thor Andersen (fig.3) var det tid til det næste foredrag. Museumsinspektør på Nationalmuseet Josefine Franck Bican (fig. 4 og 5) holdt et meget spændende foredrag om mange års undersøgelser af magtcentret ved Tissø, som er kendetegnet af utroligt mange fine og rige fund. I Danmark findes der syv andre lignende pladser, men ikke så velbelyste som Tissøcentret. Blandt fundene er Danmarks største guldfund næst efter Guldhornene, Tissøringen på 1,8 kg rent guld, og vel nok Danmarks største stolpehul, som kunne rumme ikke mindre end syv personer. Det var en fornøjelse at høre om og se et stort udvalg af de mange interessante fund og fundresultater (fig. 6a og 6b).

Melby-Tissø som importcenter i vikingetid

Efter kaffepausen, hvor man nød kaffen i museets skønne have,  gik bestyrelsesmedlem af SDA og formand for Kalundborg Arkæologiforening, David Barry (fig. 7), i gang med foredraget om Melbyområdet, som ligger ved kysten ud for centret ved Tissø, og som er detektorundersøgt af Arkæologiforeningen. Igen et særdeles spændende foredrag, der ud over fundene fortalte om en velfungerende forening og et godt samarbejde med det lokale museum. Efter museets undersøgelser og udgravninger, hvor der blandt andet blev fundet huse fra vikingetiden, foretog Arkæologiforeningen en detektorundersøgelse af området som overraskende resulterede i omkring 5oo fund fra vikingetiden. David Barry oplyste at der til efteråret vil blive åbnet en udstilling med fundene fra Melby.

Afslutning

Alt i alt et velbesøgt og herligt Årsmøde, hvorfra vi drog glade hjem efter en dejlig forårsdag på Fyn! Heldige var vi der hørte de fremragende foredrag!

Figurtekster:

Fig. 1. Formand Jan Andersen og arkæologistuderende Severin Tobias Mortensen, der senere blev valgt som suppleant.
Fig. 2. Årets Arkæolog 2016, Peter Vang Petersen.
Fig. 3. Peter Thor Andersen fortæller og viser rundt i museets omgivelser.
Fig. 4. Museumsinspektør Josefine Frank Bican.
Fig. 5. Under det spændende foredrag om Tissøcentret.
Fig. 6a 0g 6b. Fortid og nutid mødes. Arkæolog Jens Nielsen bærer Kalundborg Museums logo, der viser Thors to gedebukke, Tandgnost og Tandgrisner. Logoet er en afbildning af et af de spektakulære smykkefund fra Tissø.
Fig. 7. David Barry